Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hotel Maria Maria Jurewicz Wzgórze Parkowe 157-100 Strzelin
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z wykorzystaniem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa.
 4. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów, w szczególności imiona, nazwiska, dane teleadresowe, nazwa firmy, dane konieczne do zawarcia umowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności na otrzymywanie informacji marketingowych; lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności prowadzenie dokumentacji podatkowej; lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administrator, w szczególności do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i obrony przed roszczeniami.
 6. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.
 8. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.
 10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Osoby, których dane dotyczą, nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają.